Mape rezistencije i Mikrobiološki i biohemijski laboratorijski informacioni sistem (LAMIS)

Oktobar 23, 2012

Praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u lokalnim sredinama postala je nužnost i jedan od zahtjeva Europske Unije postavljen svim njenim članicama. Obzirom na kompleksnost podataka (veliki broj bakterijskih vrsta, veliki spektar antibiotika, različiti mehanizmi rezistencije, različit stepen rezistencije itd), ukazala se potreba za automatizovanom obradom podataka u vidu laboratorijskog mikrobiološkog informacionog sistema ( LAMIS).

Praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u lokalnim sredinama postala je nužnost i jedan od zahtjeva Europske Unije postavljen svim njenim članicama. ECDC (European center for disease prevention and control) u tom smislu daje godišnje izvještaje o antimikrobnoj rezistenciji preko EARS-Net mreže za praćenje rezistencije u Europi koju čini oko 30 zemalja. Smjernice po kojima se vrši očitavanje graničnih zona antibiotika, preporuke za izvještavanje o rezultatima kao i tehnički aspekti fenotipskih metoda ispitivanja osjetljivosti date su od strane EUCAST-a (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), a kojih bi se mikrobiološke laboratorije trebale pridržavati.

Osnovna načela metodologije praćenja rezistencije, kojih se pridržavaju svi koji u praćenju sudjeluju uključuju:

 • U ispitivanom razdoblju prati se rezistencija određenih bakterijskih vrsta i to:
 1. Gram pozitivnih koka (Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Enterococcus fecium, Streptococcus pneumoniae),
 2. Gram negativnih bacila iz porodice Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae),
 3. Slabofermentirajućih Gram negativnih bacila (Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa)
 • Razmatraju se samo izolati iz dijagnostičkih uzoraka.
 • Svi izolati određene bakterijske vrste testiraju se na sve antibiotike predviđene za tu vrstu.
 • Antibiotici predviđeni za određenu vrstu navedeni su u formularima za praćenje rezistencije za tekuću godinu.
 • Iz podataka se isključuju duplikatni sojevi, definisani kao izolati iste bakterijske vrste, izolirani u istog pacijenta, u bilo kojem uzorku, u razdoblju od 30 dana.

Da bi se mape rezistencije uradile po ovoj metodologiji potreban je laboratorijski informacioni sistem ( LAMIS ) koji sadržava funkicionalnost koja omogućava isključivanje duplikatnih sojeva od istog pacijenta. Ukoliko se duplikatni sojevi ne eliminišu dobija se veći stepen rezistencije, jer je broj pozitivnih uzoraka sa rezistentnim baterijama veći nego sa osjetljivim.

LAMIS 2 je višejezični laboratorijski informacioni sistem za mikrobiološke laboratorije koji se koristi se za praćenje informacija o pacijentima i aktivnostima u mikrobiološkim i biohemijskim laboratorijama. LAMIS 2 je razvijen uz pomoč medicinskih profesionalaca koji su eksperti u svojoj oblasti. Softver se potpuno uklapa u poslovne procese u svakoj laboratoriji. LAMIS 2 je razvijen na Oracle platformi. Može raditi kao samostalna aplikacija ili kao dio nekog večeg sistema. Može raditi kao standardna web aplikacija ili u oblaku (cloud). Moguća je interakcija sa drugim sistemima kao što su uređaji za analize uzoraka.

LAMIS je web aplikacija i može raditi na bilo kojoj platformi (Windows, Unix, Linux). Svaka vrsta korisnika ima ograničanja o podacima koje može vidjeti i/ili ažurirati. Nalazi i izvještaji se mogu exportovati u Word, Excel, OpenOffice i PDF formate.

Sa svojim prednostima LAMIS je povečao efikasnost i kvalitet usluge i smanjio troškove rada u laboratoriji. Neke od prednosti LAMIS-a su:

 • Zdravstveni karton od pacijenta se čuva na jednom mjestu. Sa ovim informacijama se može utvrditi koji su nalazi potrebni što će dovesti do velike uštede na laboratorijskim materijalima. Doktori će brže i lakše doći do dijagnoze bolesti.
 • Softver je adaptiran laboratorijskim poslovnim procesima.
 • Unos podataka je brz i efikasan jer forme u LAMISu su bazirane na predefinisanim šifrarnicima. Većina podataka se unosi preko padajučih lista.
 • Korisnici mogu definisati template za rezultate analiza.
 • Šefovi mogu u svakom trenutku pratiti rezultate rada njihovih uposlenika i/ili laboratorija (broj primljenih analiza, završenih analiza itd)
 • Dostupnost statističkih podataka klikom miša (broj rezistencija na antibiotike, broj pozitivnih nalaza na neki test, mjesečni izvještaji i sl.)
 • Mogučnost korištenja alata za statističku obradu (Oracle R, SPSS)
 • Mogučnost dobivanja podataka o statusu analize (u toku, završena i sl.)
 • Mogučnost brze pretrage podataka po raznim parametrima.
 • Mogučnost elektronske razmjene podataka.
 • Rad sa LAMIS-om je vrlo jednostavan.
 • Pristupačnost sa bilo kojeg uređaja koji posjeduje web preglednik novije generacije (PC, Mac, Tablet, Pametni telefon).
Itilla d.o.o.
Trg Slobode 16/106
75000 Tuzla
Bosnia and Herzegovina
Phone:++387 35 304 673
Cell: ++387 61 908 277
Email: info@itilla.com