Slika za naslovnicuOd momenta kada je prvi antibiotik uveden u terapiju zaraznih bolesti, otpočeo je i razvoj otpornosti bakterija na njegovo dejstvo (antimikrobna rezistencija – AMR). Taj proces je zadnje dvije decenije postao realna prijetnja da ćemo ostati bez mogućnosti liječenja bakterijskih infekcija.Taj trenutak je upravo došao! Na kraju 2015. godine svjedočimo pojavi prve superbakterije, bakterije rezistentne na sve postojeće antibiotike i hemioterapeutike (http://bit.ly/1OPIOG5). Kao odgovor na ovu pojavu, brojni istraživači širom svijeta pokušavaju da pronađu novi lijek (super lijek), koji će spriječiti nastanak epidemija i pandemija uzrokovanih multiplorezistentnim i ili kompletno rezistentnim bakterijama. S ciljem da doprinesemo iznalaženju novog lijeka, pokrenuli smo istraživanja novih aktivnih antimikrobnih i imunomodulatornih supstanci u autohtonim biljnim vrstama sa područja Bosne i Hercegovine sa naglaskom na one endemične.

Naime, Bosna i Hercegovina se ubraja među najbogatije evropske zemlje kada je u pitanju broj biljnih vrsta ali i njihova endemičnost. Procjenjuje se da ukupan broj viših biljaka iznosi blizu 5200 poznatih svojti. Od izutenog je značaja da ovako značajan divezitet biljnog svijeta Bosne i Hercegovine posebno odlikuje njegov endemični genofond koji čini oko 10% endemičnih svojti od ukupnog broja poznatih sjemenjača.
Jedan od prvih koraka, koji je imao za cilj da se doprinese iznalaženju novih aktivnih antimikrobnih i imunomodulatornih supstanci koje potiču iz neistraženog, izuzetno bogatog endemičnog genfonda viših biljaka Bosne i Hercegovine, bio je i realizacija projekta „Antimikrobna i imunomodulatorna aktivnost odabranih biljnih vrsta sa prostora Bosne i Hercegovine: mogućnosti i perspektive. Ovaj projekat je odobren od strane Vijeća ministara iz sredstava Programi za pripremu projekata i potencijalni kandidata za sredstva iz fonda EU – FP7“ za 2014. godinu (Odluka VM broj190/14 od 27. 11. 2014. godine). Partneri u Projektu su Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje NALAZ i Odbor za istraživanje antimikrobne aktivnosti, Odjeljenja medicinkih nauka, ANUBIH. Koordinator Projekta je prof.dr. Mirsada Hukić.
Navedeni projekat ima za cilj ne samo istražiti aktivne antimikrobne i imunomodulatorne supstance iz odabranih biljnih vrsta, već primarno se posvetiti očuvanju ovog jedinstvenog genofonda kroz razvoj protokola za njihovu ex situ konzervaciju. Jedan od osnovnih ciljeva je i izrada web portala „Autohtone, ljekovite biljne vrste u Bosni i Hercegovini“ .
Na stranicama ovog web portala možete pratiti kako napreduju naša istraživanja na odabranim biljnim vrstama:
1. Knautia sarajevensis (Beck) Szabó
2. Achillea abrotanoides (Vis.) Vis.
3. Satureja subspicata Bartl. ex Vis.
4. Teucrium arduini L.
5. Allium ursinum L.